Bookmark and Share

รับสมัครอาสาสมัครไออุ่น 5 วันที่ 9-13 ธันวาคม 2553 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

Detail

Zoom ++ Click

โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ 5
9-13 ธันวาคม 2553
บ้านตะโด้กุย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

โครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 (2549-2553)
ซึ่งยังคงยึดหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชุมชนที่ห่างไกล และทุรกันดาร
อันเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะพัฒนาชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และในปี 2553
ทางโครงการได้สำรวจโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน ไทย –พม่า ของอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยอำเภอท่าสองยาง
ซึ่งมีโรงเรียนอยู่หลายแห่ง ที่ขาดการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ หรือมีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก อาทิ
โรงเรียนบ้านตะโด้กุย โรงเรียนบ้านอุระโกร โรงเรียนบ้านวาแหมะคี โรงเรียนบ้านซอแขะกลา
และโรงเรียนบ้านแม่เหว่ย ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวขาดพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สูง
และทุรกันดาร


ประวัติพื้นที่ดำเนินการบ้านตะโด้กุย บ้านอุระโกร และบ้านวาแหมะคี
สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก เมื่อปี 2544
ทรงทราบว่าในพื้นที่อำเภอท่าสองยางยังมีกลุ่มบ้านชาวไทยภูเขาจำนวนมากที่ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนเข้าไปจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านตะโด้กุย บ้านอุระโกร
และหมู่บ้านอื่นๆ
อาทิ บ้านมอกูตู้น้อย บ้านวาแหมะคี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนดังกล่าว

ความต้องการของโรงเรียนตะโด้กุย
1. ขาดแคลนห้องสมุด และสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุดถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีในโรงเรียน
ที่นักเรียนนั้นสามารถแสวงหาความรู้ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งโรงเรียนตะโด้กุยนั้นมีไม่มีห้องสมุด
จึงทำให้ตัวนักเรียนเอง หนังสือที่เป็นประโยชน์ ในห้องสมุดโรงเรียน
ซึ่งหนังสือที่มีอยู่เดิมเป็นหนังสือที่ได้รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป และจากหน่วยงานราชการ
ที่เป็นหนังสือประเภท นิตยสาร แฟชั่น และหนังสือบทความภาษาอังกฤษที่เกินกว่า
ระดับชั้นเด็กจะสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชน ให้สามารถพึ่งพา
และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างดี
2. อาคารเรียนทรุดโทรม โรงเรียนบ้านตะโด้กุย มีอาคารเรียน 1 หลัง และอาคารโรงอาหาร 1หลัง
ซึ่งทั้งสองอาคารใช้ในการเรียนการสอนทั้งสิ้น ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมผุกร่อนตามกาลเวลา
อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้อาคารเรียนดังกล่าวมีสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
3. ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนตะโด้กุย และโรงเรียนอุระโกร เป็นโรงเรียนในสังกัด
กศน. ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ขาดแคลนปัจจัยในการเรียนการสอนอย่างมาก อาทิ อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน
หนังสือเรียน สมุด ดินสอ อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และปิ่นโตสำหรับใส่อาหารกลางวัน
ซึ่งปัจจุบันนักเรียนดังกล่าวยังคงใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหารมารับประทานในช่วงกลางวัน
และนำถุงพลาสติกใบเก่ากลับไปล้างและนำมาใช้ในวันถัดไป
4. สุขภาพฟัน และสุขอนามัย ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง เยาวชนขาดการเคลือบฟลูออไรด์
และเรียนรู้การรักษาสุขอนามัยอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดหาด้านสุขภาพ เจ็บไข้อย่างต่อเนื่อง

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-01 16:33:58] mail not show 192.168.4.27

1


Comment : 1

???????????? ??????????????? 5 ????????
?????????? 2,500 ??? ????????
- ?????????? 2,000.-
(????? ???????? ???????? ??? ?? ???)
- ?????????????????? 500.(?????????? 500 ???????????)
(??????????????????????? ???? ?????? ???????????? ????????????? ??????? 2 ???????????????????????
????????????????????)

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-01 17:10:57] mail not show 192.168.4.27

Comment : 2

??????????????????????? ???????????????
?????????????? ???????????????????
????????? ????????? ??????? ???????????? ???????????? ???????? 778-2-02536-2

** ???????????????????????????????????????????????????????
???? 2,500.35 ???

??????????????????????????
- ???? 089-143-0917
- ?????????? ??? 084-679-4104
????????????????????? ???????????????????????????

??????????????????????
1. ??????????? ??????? ?????????? (??????????????????)
2. ?????????????????? ????????
3. ?????? ?????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
4. ???????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????? **??????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????**
5. ????? ??????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????
6. ????????? ??????????? ???????????????????? ??????????????? ????????????????
7. ?? ?????????? ???????? ?????????????????????

?????????? ????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-01 17:15:22] mail not show 192.168.4.27

Comment : 3

** ???????????? ???????????????? ???????? ??????????? ??????????? (??????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????????????)

** ???????????????? ???????????? ????????? ??????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????

??????????

** ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? **

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-02 09:45:26] mail not show 192.168.4.27

Comment : 4

????????? ???????????????????1200 ???????????? ????????? ???????? ?????? ?????

m_0c79b7f.jpg ploy [2010-11-15 10:27:09] mail not show 202.176.171.196

Comment : 5

Zoom ++ Click

????????????????? ???????????????
?????????????? ???????????????????
????????? ????????? ??????? ???????????? ????????????
???????? 778-2-02536-2

** ???????????????????????????????????????????????????????
???? 2,500.35 ???? 1,503.33 ???

??????????????????????????
- ???? 089-143-0917
?????????????????????? ???????????????????????????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-17 16:20:00] mail not show 192.168.4.31

Comment : 6

Zoom ++ Click

*** ????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????? 60
???? ??????????????????????????? 15 ??????????? ??????????????????????????? 22 ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 ???????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-17 16:21:28] mail not show 192.168.4.31

Comment : 7

???? ????????????????????????????????????????????

Post by : ?????????? [2010-11-18 00:42:31] 10.7.51.253

Comment : 8

???????? ???????????

????????? ?????????????????????????

????????????? ??????????????? ??????? ?????????????? ?????????? ?????

m_chao-chomthai.jpg chao-chomthai [2010-11-18 13:09:16] mail not show 58.8.162.171

Comment : 9

(?? harubiji ) ???????? ???? 1 ??? ?????

m_23efe1e.jpg harubiji [2010-11-18 18:55:04] 61.90.143.146

Comment : 10

?????????????????????????(????????? ????????????)2,000 ?. ????????? ???????? 500
??????????????????????

??. ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????

m_7344b2d.jpg moonoi [2010-11-19 09:42:36] mail not show 116.68.158.82

Comment : 11

?????????????? (???????????????????????????????????)
1. ???? * (?????? ???????????? T. 089-143-0917)
2. ??? * (???????? ??????????)
3. ??????? * (??????)
4. ?????? * (????????? ??????????)

5. ?????? (?????? ?????????)
6. ??? (?.?.????? ?????????)
7. ??? (?.?.??? ?????????)
8. ??? (xxxxxxx)
9. ???? (???????? ?????????????)
10. ????
11. ??????? (????????? ????????????????)
12. ???? (??????? ?????????)
13. ??????? (??????? ???????)
14. ?? (????? ???????????????)
15. ???? (??????? ??????????)
16. Ang (????????? ?????????)
17. ???? (??????? ????????)
18. ????(?????? ???????????)
19 .??? (?????? ????????)
20. ????* (???????)
21. ??????* (???????? ?????????)
22. ??????
23. ?????
24. ?????* (??????? ???????????????)
25. ??????* ????? ??????????)
26. ?????* (???? ?????????)
27. ???????? (??????? ?????????)
28. ???? (????????? ????????????)
29. ??????
30. ???? (?????????? ?????????)
31. ??? (?????? ?????????)
32. ???? (?????? ????????????)
33. ???? (???????? ?????????)
34. ?????? (???????? ????????)


??????????????????
1. ???? ??????????? (???????)
2. ??? (????? ??????????)
3. ??? (????????? ?????)
4. ?? (??????? ?????????)
5. ??? (???????? ??????????)
6. ???? ?????? (?????? ??????)
7. ??? ??????? ???????????
0. Jax ???????? ???????
8. ????? (?????) ??????????????????????
9. ???????? (???? ????????????)
10. ????? (?????? ????????)
11. ??????? (????? ???????)
12. ???????
13. ??????
14. ??????
15. ??????
16. ???????
17. ??? (??????? ?????????????)
18. ??? 350D (????? ???????)
19. ?? harubiji (???????? ????)
20. ???? ??????
21. ???????

????????????????
1. ????????? (????? ???????)
2. ?? (?????? ???????????????) 0814360709 (??????????)
3. ???? (?????? ???????????)

?????????????? ???????????????
1. ??????? ??????????????????????????????????????????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-19 16:35:50] mail not show 192.168.4.42

Comment : 12

Zoom ++ Click

??????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????
???????????????? ??????????????? ????????
?????????????????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-20 00:41:23] mail not show 110.169.18.155

Comment : 13

????????? ??????????? ??????? ???????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-22 08:49:55] mail not show 27.55.13.222

Comment : 14

???????? ??????????????????????????

m_yuimo.jpg yuimo [2010-11-22 10:58:16] 203.121.169.54

Comment : 15

???????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????
??????????????????

Post by : Angkana [2010-11-24 06:32:49] mail not show 223.205.43.87

Comment : 16

???????????????? ???????????????? ?????? ???????????????????? Angkana ^_____^

Post by : ????? [2010-11-24 18:15:34] 202.183.248.166

Comment : 17

?????????????????????? ??????????????????????
??????????

32. ???? (?????? ????????????)

Post by : ???? [2010-11-25 23:46:30] 116.58.231.242

Comment : 18

????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????

m_4284ff6.jpg morejung19 [2010-11-26 10:18:59] mail not show 192.168.4.23

Comment : 19

???????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????

Post by : ???? [2010-12-06 16:20:36] mail not show 27.130.48.113

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน © 2543-2551-THAILAND, All rights reserved.