Bookmark and Share

ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนาวิชาการระบบสารสนเทศ เรื่อง Dookdik on web

Detail

Zoom ++ Click

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการให้บริการชุมชน
อีกทั้งสภาวะปัจจุบันการใช้ชีวิตของชุมชนในเมืองล้อมรอบไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการนำความรู้ใหม่
จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป

เทคโนโลยีที่สำคัญและเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางอีกด้านที่มีการใช้งานได้แก่เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่
น ที่มีความสามารถในการทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การเขียนโปรแกรมในลักษณะแบบเว็บแอปพลิเคชั่นมีชุดเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานที่หลากหลายแนวทางการพัฒนาเ
ว็บที่เหมาะสมจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ก่อนการพัฒนาจริง
การสัมมนาจึงเป็นเวทีที่จะช่วยผู้พัฒนาระบบงานได้เห็นโอกาสที่เหมาะสมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพ
ัฒนาระบบงาน และเนื่องจากเว็บไซด์ทั่ว ๆ ไปมีลักษณะเรียบง่ายและไม่ดึงดูดความสนใจ
การใช้แอนนิเมชั่นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซด์ได้
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับแอนนิเมชั่นได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซด์ เช่น โปรแกรมโฟโต้ช็อป
โปรแกรมแฟลชซีเอส 3 โครงการนี้มุ่งเน้นโปรแกรมแฟลชซีเอส 3
นอกจากมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการจัดการหลายอย่าง ใช้ง่าย
ทำให้การทำแอนนิเมชั่นเสร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทักษะความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแฟลชซีเอส 3
ในด้านการทำแอนนิเมชั่นบนเว็บไซด์จึงจำเป็นสำหรับผู้พัฒนาเว็บไซด์ เพื่อให้เว็บไซด์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

โครงการนี้จึงมีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคลที่สนใจในด้านแอนนิเมชั่นและการสร้างเว็บไซด์ประยุกต์แบบใหม่
โดยได้รวมทฤษฎีความรู้พื้นฐานงานศิลปะและเทคโนโลยี นำมาประยุกต์ในการพัฒนางานแอนนิเมชั่นผ่านทางเว็บไซด์
ทางคณะผู้ดำเนินโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่สนใจในประเทศไทยนั้นให้มีมาตรฐาน
สากลให้เป็นที่ยอมรับในฐานะของแอนนิเมชั่นบนเว็บไซด์

ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
จึงมีโครงการสัมมนาวิชาการระบบสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปและคณาจารย์ที่มีความสนใจ
ตามนโยบายของมุ่งเน้นให้ส่วนราชการสถานศึกษาให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกั
บสังคมยุคเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุขและมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำไปความรู้ไปใช้งานค
อมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวันต่อไป

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการสร้างงานเกี่ยวกับงานแอนนิเมชั่นบนเว็บไซด์
และแนะแนวทางการพัฒนาเว็บไซด์ให้มีความน่าสนใจ

3.2 เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

3.3 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

3.4 เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งทางด้านศิลปะและเทคโนโลยี

3.5 เพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานแอนนิเมชั่น

3.6 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์พัฒนาความรู้ที่ทันสมัยให้แก่คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ที่สนใจและบุคคลทั่วไป

3.7 เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ผ่านทางบอร์ดความรู้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 หัวข้อเรื่อง Dookdik on web บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ จำนวน 35 คน
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย 10 คน

4.2 ผู้ที่มีความสนใจร่วมกิจกรรมงานแสดงบอร์ด

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

วันที่ 10-11 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 09.00 น.-17.30 น. หัวข้อเรื่อง Dookdik on web

สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริเวณห้องโถงใต้อาคาร 50 ปี
สำหรับจัดแสดงบอร์ดความรู้และบูธแสดงสินค้า ชั้น 3 ห้อง 304-306 309 ชั้น 10 ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ
อาคาร 50 ปีและห้อง 1008

สนใจติดต่อ หมิง 08-4672-7925 ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ (( ฟรี ตลอดงานค่ะ ))

m_nongming.jpg nongming [2008-09-02 13:13:32] mail not show 58.64.113.95

1


Comment : 1

เยี่ยมเลยหมิง มีโครงการอะไรดีๆ ก็มาบอกล่าวกันได้เลยจ้า

m_ake no.1.jpg ake no.1 [2008-09-02 16:20:24] 158.108.66.243

Comment : 2

ขอบคุณที่ให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ค่ะ หมิงยังต้องการผู้เข้าร่วมสัมมนาอีก จำนวน 14 ท่าน (( ณ
เวลาที่พิมพ์ นะคะ)) ท่านใดสนใจ โทรมาสอบถามหมิงได้นะคะ ยังรออยู่ค่ะ

m_nongming.jpg nongming [2008-09-03 21:29:24] mail not show 58.64.117.10

1

Bookmark and Share

Reply

 Board v.0.12 beta :: Powered by : PacketLove.com | รับทำ SEO | electric cigarette | เว็บไซต์สำเร็จรูป | เว็บสำเร็จรูป | นั่งสมาธิ| สติปัฏฐาน dentist bangkok | implant bangkok | veneer bangkok | implant thailand | dentist sukhumvit | dental sukhumvit | fast braces bangkok | tooth whitening bangkok | Huahin Resort | Pool Villa Huahin |

© 2543-2562-THAILAND, All rights reserved.